top of page

Algemene Voorwaarden

Newbornshoot Maevi-6975.jpg
Image by Thought Catalog

Voorwaarden


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle fotografie door Lotte de Letter, handelt onder de naam:
Lotz kinderfotografie. Bij het boeken van een fotoshoot of
complete reportage gaat u akkoord met de algemene
voorwaarden van Lotz kinderfotografie. Deze zijn hieronder na
te lezen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van
de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Gegevens Fotograaf
Website: www.lotzkinderfotografie.nl
Telefoon: 00316 39 11 73 39
Kvk: 69305919


Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge
resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle
genoemde prijzen in de offertes zijn inclusief wettelijke
belastingen (BTW) binnen Nederland. Nadat de offerte is
betaald, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de
betreffende shoot/ reportage definitief gereserveerd.

 

Wijzigingen in de offerte
Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na
boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op
dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de
tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Lotz
kinderfotografie regelmatig kunnen wijzigen door
prijsstijgingen.

 

Dupho
Lotz kinderfotografie maakt gebruik van de algemene
voorwaarden van Dupho ( de nieuwe naam vor wat voorheen
de algemeen fotografenfederatie was). Op alle
rechtsbetrekkingen zijn deze algemene voorwaarden van
Dupho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking
met Lotz kinderfotografie gaat men automatisch akkoord met
deze voorwaarden. Toepassing van de algemene voorwaarden
van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Met het ondertekenen of aangaan van een
overeenkomst van Lotz kinderfotografie geeft de opdrachtgever
aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Aanvullend
vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek
gelden voor de diensten van Lotz kinderfotografie.

 

Locatie
Voor fotografie op locatie: men is zelf verantwoordelijk voor het
kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Lotz
kinderfotografie denkt uiteraard graag mee en kan adviseren.
Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u
in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.
Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is
de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle
locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. deze
kosten worden nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden, in
rekening gebracht. Foto’s zullen pas worden aangeleverd, nadat
aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 

Levering fotomateriaal
Voor zwangerschaps-, newborn-, en kinderfotografie: de
bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken
na de shoot datum digitaal via wetransfer geleverd, tenzij
anders is overeengekomen.
Voor geboortefotografie: de bewerkte foto’s worden in hoge
resolutie in jpg, binnen 3 weken na de geboortedatum
persoonlijk afgeleverd. De beeldselectie van de
geboortereportage wordt door Lotz kinderfotografie gedaan, er
is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking
wordt door Lotz kinderfotografie bepaald. Hierin heeft de
opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een
gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album,
waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving.
Bij een geboortereportage worden minimaal 60 foto’s
aangeleverd, waarvan het grootste gedeelte in zwart/witbewerking zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de
geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor
op het geboortekaartje of social media. Hier zijn geen extra
kosten aan verbonden. Naamsvermelding van Lotz
Kinderfotografie wordt zeer gewaardeerd. Alle foto’s worden
naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW
bestanden op de voor Lotz kinderfotografie typerende wijze van
bewerken.
Foto’s voor het album kunnen eventueel een aanvullende
bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke
foto’s hier voor in aanmerking komen en welke nabewerkingen
dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het
eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album,
uiteraard in hoge resolutie in jpg.
Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

 

Voor geboortefotografie:
Er worden minimaal 6 foto’s geleverd. De fotograaf mag naar
eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever
mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en
uiteraard gebruiken voor prive-doeleinden. De foto’s mogen op
social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden: vermeld
aub wel de naam Lotz kinderfotografie. Publicatie van de
afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet
commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de
volgende copyright vermelding:
Foto: Lotz kinderfotografie (www.lotzkinderfotografie.nl)
Voor bedrijven: foto’s mogen worden geplaatst met
naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend
de voorwaarden van Dupho (voorheen de fotografenfederatie),
tenzij anders is overeengekomen.

 

Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de
fotograaf. Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke
vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te
plaatsen.
Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot
reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om
bestanden voor commerciele of non-profit bedrijven te
gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet,
tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie
voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld in de
offerte en op de betreffende licentiefactuur.
Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar
fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de
fotograaf.
De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van
de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet
beperkt tot: blog, portfolio, social media, flyers, exposities,
wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email voor de
fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf
zal dan de foto’s niet gebruiken. Voor geboortefotografie geldt
dat de fotograaf geen foto’s zonder overleg en toestemming,
online plaatst. Voor geboortefoto’s zal ten alle tijden voor
gebruik eerst overleg gevoerd worden tussen fotograaf en
opdrachtgever.

 

Mee fotograferen
Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele
fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.
Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is
het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de
fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses
en settings e.d. ‘ mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich
hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke
momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van
flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of
niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de
fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de
opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de
opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de
momenten moeten vastleggen op het moment dat het niet
mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Lotz
kinderfotografie zal haar best doen tot het beste eindresultaat
te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

 

Eigendom foto’s
Lotz kinderfotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte
foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te
verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke
toestemming van de fotograaf.
Bewaren bestanden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back
up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso
minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van
versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een
aantal kopieen te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar
of opeisbaar.

 

Album
Bij geboortefotografie: bij de opdracht is een mini-album
inbegrepen. De lay-out en opmaak van dit mini-album wordt
volledig verzorgd door Lotz kinderfotografie met de door Lotz
kinderfotografie gekozen bestanden. Alleen werk van Lotz
kinderfotografie mag in het album worden opgenomen om de
kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders
overeengekomen.

 

Producten
Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de
drukker/ leverancier besteld. Levertijden van de producten
verschilt per product en kun je aanvragen bij de bestelling.
Echter levert dit geen garantie. Lotz kinderfotografie is daarbij
immers afhankelijk van derde partijen (drukker, bezorgdienst,
etc.) Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst
kenbaar gemaakt worden. Hierna vervalt recht op een nieuw
product. Bestelde producten kunnen niet worden
geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het
beroepingsrecht aangezien het om maat producten gaat.
Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd
beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal
kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk
dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders
ervaart.
Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt
van kleurweergave op het beeldscherm van de klant. Klant
heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar
eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product,
terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. Indien
klant zelf producten besteld met/ van de door Lotz
kinderfotografie aangeleverde foto’s/ usb-stick is Lotz
kinderfotografie niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.
Wijze van betalen
Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na
factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen. Bij
geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in twee
termijnen te betalen, waarbij de tweede termijn na de geboorte
(en voor aanlevering van de foto’s) wordt voldaan.

 

Technische problemen
Lotz kinderfotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om
de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te
beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon
in het hoogwaardig segment. Lotz kinderfotografie zorgt voor
een gedegen back-up en risicoverspreiding.
Bij technische problemen is Lotz kinderfotografie niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte
kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe
oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte
geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Lotz
kinderfotografie uitgesloten.

 

Extra kosten
Kosten voor betaald parkeren zijn bij de prijs inbegrepen.
Annulering en/of ziekte
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Lotz
kinderfotografie wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. In geval
van schade door afwezigheid van de fotograaf is de
aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen
van de door klant reeds voldane bedrag.

 

Onmacht
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf
door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de
aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen
van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen. Indien
men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen
na de geboorte geschieden. Bij diefstal of plotseling
(onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de
uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt toot
het verliezen of falen van computers, camera(s),
geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover
mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of
bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke
onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch
vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
Bij tussentijdse verplaatsing van locatie is Lotz kinderfotografie
niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of
planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

 

Privacy en persoonsgegevens
De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens
(zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres,
etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Indien klant
een product bestelt kan Lotz kinderfotografie er voor kiezen
deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat
geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden
doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het
product.

 

Geboortefotografie
Iedere bevalling is anders en Lotz kinderfotografie fotografeert
de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het
voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die
hij/zij voor ogen had ( bijvoorbeeld een thuisbevalling wordt
onverwachts een ziekenhuisbevalling). Wanneer door
zorgverleners wordt aangegeven dat fotograferen tijdelijk of
niet langer is toegestaan, staakt Lotz kinderfotografie haar
activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de
zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan.
De opdrachtgever mag verwachten dat Lotz kinderfotografie
niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken
om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te
vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte
reistijd. De reistijd dient hierbij op te worden geteld.
Lotz kinderfotografie fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er
gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er
zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden.
De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende
licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal
gaan vinden.
Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever
akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte
stond vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de
opdrachtgever kan dit in een termijn of in twee termijnen zijn.
Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na
het bevestigen van de algemene voorwaarden van Lotz
kinderfotografie en het betalen van de vooraf toegezonden
offerte. Indien de opdrachtgever verzuimt Lotz kinderfotografie
te bellen, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de
opdrachtgever het eerste termijn verschuldigd aan Lotz
kinderfotografie.

 

Annuleren en verzetten

Het is altijd mogelijk om de afspraak te verzetten als dat minimaal 24 uur van te voren wordt doorgegeven. De aanbetaling wordt dan verplaatst naar de nieuwe afspraak. Bij het annuleren wordt de aanbetaling niet teruggestort.
 

Disclaimer
Lotz kinderfotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade
die de klant kan lijden. Lotz kinderfotografie geeft geen
garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar
diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verlies van
gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen,
niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen
van diensten veroorzaakt door Lotz kinderfotografie.

bottom of page